Index

Here is an index of people and places in the book.

By Story

1. Nan-in, Meiji Era
2. Gud-Do, Edo, Kyoto, Mu-Nan
3. Haku-In
4. Ban-Kei, Nichiren Sect
5. E-Shun
6. n/a
7. Tan-Zan
8. Meiji Era, O-Nami (Great Waves), Haku-Ju
9. Ryo-Kwan
10. Ho-Shin, Toku-Fu
*11. Shun-Kai (Suzu), Kyoto, Ken-Nin (Temple), Moku-Rai (Silent Thunder), Shin-Shu
12. Ho-Tei, T’ang Dynasty
13. Tokyo, Meiji Era, Un-Sho, Shingon, Tan-Zan
14. Tan-Zan, Eki-Do
15. Sho-Un, Soto Zen
16. Ga-San 
17. Kusuda, Nan-In, Ko-An, Jo-Shu, Mu, The Gateless Gate
18. Buddha, Sutra 
19. O-Baku, Kyoto, Ko-Sen
20. Ji-Un, Shingon, Sanscrit, Tokugawa
21. Ken-Non, Moku-Rai(Silent Thunder), Toyo, San-Zen, Geisha
22. Soyen Shaku
23. E-Shun
24. Tendai
25. Sui-Wo, Haku-In
26. n/a
27. Ban-Kei
28. Dai-Ju, Ba-So
29. Chiyono, Bukko, Engaku
30. Kei-Chu, The Meiji Era, Tofuku, Kitagaki
31. Ban-Zan
32. Taku-An
33. Moku-Sen Hiki, Tanba 
34. Moku-Gen, En-Cho
35. Nan-in, Ten-No
36. Subhuti
37. Tetsu-Gen, Ryo, Uji, Obaku, Kyoto
38. Gi-Sho, Un-Zan, Gu-Kei, In-Zan, Tetsu-Ma, Mu-Jaku, Banshu
 

By Person or Place

Ban-Kei

 4. Obedience

Banshu

38. Gi-Sho's Work 

Edo

 E-Shun

Gi-Sho

38. Gi-Sho's Work

Great Waves

8. Great Waves  

Gu-do

Gu-Kei

38. Gi-Sho's Work 

Haku-In

3. Is that so?

Haku-Ju 

8. Great Waves 

Ho-Shin

 10. The Last Poem of Ho-Shin

Ho-Tei

                    12. Happy Chinaman

In-Zan

 38. Gi-Sho's Work 

Ken-Nin Temple

11. The Story of Shun-Kai  

Kyoto

11. The Story of Shun-Kai

37. Publishing the Sutras  

Meiji Era

8. Great Waves

 13. A Buddha 

Moku-Rai (Silent Thunder)

11. The Story of Shun-Kai  

Mu-Jaku

38. Gi-Sho's Work 

Mu-Nan


Nan-In

Nichiren Sect

4. Obedience

Obaku

37. Publishing the Sutras  

O-Nami

8. Great Waves 

Ryo

37. Publishing the Sutras  

Ryo-Kwan

 9. The Moon Cannot Be Stolen 

Shingon

 13. A Buddha  

Shin-Shu 

11. The Story of Shun-Kai 

Shun-Kai 

11. The Story of Shun-Kai 

Silent Thunder

 11. The Story of Shun-Kai

Subhuti

36. Flower Shower 

Suzu

 11. The Story of Shun-Kai 

T'ang Dynasty

12. Happy Chinaman 

Tan-Zan

7. Announcement

 13. A Buddha  

Tetsu-Gen

37. Publishing the Sutras 

Tetsu-Ma

38. Gi-Sho's Work 

Toku-Fu

 10. The Last Poem of Ho-Shin

Tokyo

 13. A Buddha 

 Uji

37. Publishing the Sutras 

Un-Sho

 13. A Buddha  

Un-Zan

38. Gi-Sho's Work